AYDINLATMA METNİ

Era Lazer firması www.artofera.com alan adlı internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Era Lazer, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni bilginize sunarız.

 

1.    Veri Sorumlusu


Unvanı                        : Era Lazer Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adres                           : Zafer Mah. 1008 Sk. No:11 Merkezefendi / Denizli
İnternet sitesi             : www.artofera.com
Telefon                       : 0258 372 20 14
E-posta                       [email protected]
MERSİS                       : 0337038069500015


2.    İşleme Amaçları


Alışveriş esnasında toplanan ad, soyad, adres, iletişim bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir: 

•    KVKK’nın 5/2/a maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve 5/2/ç maddesi kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

•    KVKK’nın 5/2/f maddesi kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi,

•    KVKK’nın 5/2/c maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Era Lazer’den aldığınız ürün ve/veya hizmetin ifası için ürün bedelinin ödenmesi ve kargo ile gönderim yapılması gibi gerekli işlemlerin yerine getirilmesi (kredi kartı ile yapılan ödemelerde kullandığımız aracı hizmet sağlayıcının sunucusunun yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına aktarım gerçekleştirilecektir), Era Lazer tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Era Lazer web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi, katılmanız halinde çekiliş vb. hususların gereğinin yerine getirilmesi,

•    KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Era Lazer etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi, 
•    KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Era Lazer hem kendisnin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Era Lazer ve İştiraklerinin sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi,
•    KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Era Lazer ve/veya İştirakler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik, toplantı ve organizasyonlarda görüntünüzün ve/veya ses kaydınızın alınabilmesi ve alınan bu görüntünüzün ve/veya ses kaydınınız veya kendinizin sağlamış olduğu görsel, video ve/veya ses kaydının Era Lazer ve İştirakleri’nin web siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlanabilmesi ve bu amaçlar ile söz konusu İştirakler ve yurtdışına aktarılması amaçlarıyla
işlenebilecektir.

3.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Era Lazer İştiraklerine, anlaşmalı olunan kargo firmasına, gerektiği takdirde resmi mercilere ve www.artofera.com alan adlı internet sitesi başta olmak üzere Era Lazer ve/veya İştirakleri’nin web siteleri, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.  

4.    Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz internet sitesine üyelik başvurunuz esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz halinde alışveriş esnasında yazılı olarak elektronik ortamda veya mağazalarımızdan alışveriş yaparken fiziki ortamda veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır. 


5.    İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

●    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
●    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini     isteme,
●    KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması âlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
●    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya     KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel     verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle     kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde     zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde [●] linkinde yer alan başvuru formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz. 
§    Şerket’in Zafer Mah. 1008 Sk. No:11 Merkezefendi / Denizli adresine gelerek, 
§    Şirket’in Zafer Mah. 1008 Sk. No:11 Merkezefendi / Denizli adresine noter veya 
iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, veya

 

Era Lazer, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri [[email protected]] adresine elektronik posta yoluyla göndererek talep edebilirsiniz.